پخش اکسیژن،استیلن،CO2،کپسول گاز،هلیوم،ابزار آلات صنعتی

پخش اکسیژن،استیلن،CO2،کپسول گاز،هلیوم،ابزار آلات صنعتی

پخش گاز اکسیژن و 24 ساعت شبانه روز برای بیماران استیلن CO2