گاز بوتان

گاز بوتان

گاز بوتان در حالت مایع سبک تر از آب و در حالت گاز سنگین تر از هوا می باشد.

مشاهده کامل آگهی:

گاز بوتان