پروپان

پروپان

یکی از ترکیبات هیدروکربنی است که سه اتم کربن دارد. گاز پروپان گازی بی رنگ و بدون بو ( به صورت مصنوعی بودار می شود) می باشد.

مشاهده کامل آگهی:

پروپان